Historie 2000‎ > ‎

Naše uskutečněné vize

Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
Matouš 7,15-20:

Na naší kandidátce jsou lidé, kteří teprve budou sbírat zkušenosti se správou města.   Nicméně do komunální politiky vstupují s jasnou představou o tom, co chtějí pro město udělat a své představy už promítli do našeho Programu rozvoje města Hranic a následně i do volebního programu, se kterým předstupujeme před voliče.

Spolu s nimi jdou v našem týmu do voleb i zkušení kandidáti, kteří se mohou vykázat tím, co již v minulých letech pro město vykonali. Někteří z našich kandidátů působí v zastupitelstvu již dvacátým rokem, někdy ve vedení města, jindy v opozici. Výsledky jejich práce dnes tvoří neodmyslitelnou součást dnešní podoby města. Dovolte, abychom vám jejich nejvýznamnější počiny připomenuli.

Máte-li vizi, zanecháte v čase svou stopu.

Zámek

Mnohdy nám chybí představivost a paměť. Nedokážeme si představit, jak by něco mohlo být krásné. A pak, když už něco krásného s velkým úsilím vytvoříme, zapomeneme na to, kolik to dalo práce. Přesně to je příběh hranického zámku. Do roku 1998 ostuda města, dnes nejkrásnější součást Hranic.

Nelehké prosazení záměru rekonstrukce, získání finančních prostředků a jeho využití jako nové veřejné budovy je spjato s osobou našeho lídra, Vladimíra Juračky. Ten stál rovněž u zrodu dalších významných projektů v oblasti obnovy památek – synagogy, židovského hřbitova, regenerace městské památkové zóny (především rekonstrukce náměstí a ulic v historickém jádru). 

Synagoga

Mnoho nescházelo a tato budova spadla. Rekonstrukce ji zachránila doslova v hodině dvanácté. Dnes tvoří jednu z dominant památkové zóny a v jejích nádherných prostorách našlo útočiště městské muzeum a galerie. Výstavní prostory obnovené synagogy patří podle vyjádření významného českého sochaře Olbrama Zoubka k nejpůsobivějším galeriím v České republice. Na rekonstrukci synagogy má velkou zásluhu náš lídr, který se rovněž zasadil o převzetí muzejních sbírek z fondu okresního muzea v Přerově a navrhl, aby město zřídilo příspěvkovou organizaci Městského muzea a galerie v Hranicích.

Židovský hřbitov

Významná památka pocházející ze 17. století, připomínající dějiny hranické židovské obce. Těsně před sametovou revolucí se přičiněním národního výboru proměnil v hromadu vyvrácených náhrobků připravených k odvozu na smetiště. Uvedení hřbitova do pietního stavu si vyžádalo mnoho úsilí.

Regenerace městské památkové zóny

Zasadili jsme se o to, aby historické jádro našeho města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou, což se stalo v roce 1992. Pro její koncepční obnovu jsme zpracovali program regenerace, který je pravidelně aktualizován. Za uplynulých 20 let byly postupně rekonstruovány všechny ulice, Pernštejnské a Masarykovo náměstí. Dostaly novou dlažbu, veřejné osvětlení, zeleň a mobiliář. Nejnáročnější počinem však bylo to, co není vidět – obnova veškerých inženýrských sítí. V roce 2002 byl konečně zprovozněn parkovací systém, který odstranil téměř dvacet let trvající dopravní chaos. 

Hranická plovárna

Jedna z největších investičních akcí, kterou se splnil sen několika generací hranických občanů. Slouží všem věkovým skupinám. Její vznik je spjat s naším kandidátem Petrem Flajšarem. Bez nadsázky se dá říct, že nebýt jeho úsilí a mnohdy až zatvrzelosti, tak by dnes nestála.

Úvodní fotografie naleznete na oficiálních stránkách města Hranice v sekci fotogalerie.


Kanalizace v Drahotuších

Představovala stěžejní bod našeho programu pro období let 2002 – 2006. Její výstavba však překračovala finanční možnosti města. Podařilo se nám téměř nemožné – získali jsme na ni prostřednictvím společnosti  VaK Přerov peníze přímo z Bruselu. Na realizaci se významně podílel Petr Flajšar jako člen představenstva uvedené společnosti a Vlasta Zapatová jako předsedkyně osadního výboru v Drahotuších.

Zámecký klub

Vznikl v nevyužitých sklepních prostorách. Významně obohatil možnosti kulturního vyžití, zvláště pak u mladší generace. Z našich kandidátů jeho vznik prosazovali Radek Fojtů a Zuzana Korábová, tehdy ještě členové uskupení Příjemné Hranice.

Klub seniorů

Rovněž zřízení tohoto zařízení je naší zásluhou. Velký podíl na jeho vzniku má náš lídr Vladimír Juračka. Dnes se na činnosti klubu podílí téměř 500 členů z řad hranických seniorů. 

Technická vybavenost

Věc, která není na první pohled patrná, ukrytá v zemi. Dnes je brána jako samozřejmost, která nám usnadňuje život.  Její vybudování však vyžadovalo velké úsilí a značné finanční prostředky. Patří sem zejména rozvody plynu v Drahotuších, Slavíči, Velké, Lhotce, stejně jako moderní, ekologická skládka domovního odpadu na Jelením kopci či sběrný dvůr.

Prodej bytů

Patřil k významným bodům našeho programu na léta 2002 -2006. Museli jsme přesvědčit zastupitelstvo, abychom se do tohoto velkého úkolu pustili. Značná část zastupitelů totiž nebyla tomuto projektu nakloněna. Argumentovala tím, že město je tím bohatší, čím více vlastní majetku a poukazovala na výpadek příjmů z nájemného. Nakonec vše dobře dopadlo a téměř dvě tisícovky původně městských bytů získaly privátní majitele. Byla to největší privatizace majetku v novodobých dějinách našeho města. Prodané domy v krátké době rozkvetly a trh s byty je dnes samozřejmostí.