Historie 2000‎ > ‎Volby 2010‎ > ‎Volební program‎ > ‎

Životní prostředí

Naše heslo: Zdravé město, město v zeleni.

Naše cíle:

  • Protipovodňová opatření:
    • podpořit zřizování lokálních mobilních protipovodňových opatření
    • prosazovat omezení nové výstavby v oblastech přímo ohrožených povodněmi
    • podpořit zabezpečování jednotlivých objektů určených pro trvalé bydlení proti vniku vody
    • zkvalitnit povodňový monitoring a systém včasné výstrahy proti povodním
  • Zeleň:
    • pokusit se o získání dotace na obnovu Sadů Československých legií
    • vysadit zeleň na sídlištích
    • vysadit zeleň podél komunikací s cílem zvýšit ochranu před prachem a hlukem
    • vysadit stromořadí v krajině
  • Odpady:
    • zvýšit poměr tříděného sběru
    • zkulturnit místa na separovaný sběr

Povodně v několika následujících desetiletích zřejmě budou součástí našeho života. Nemůžeme spoléhat a čekat na megalomanské projekty typu suchý poldr. Vzhledem k poloze města Hranic nelze žádným technickým opatřením vodu z města odvést. V naší strategii doporučujeme nespoléhat se na řešení problému Olomouckým krajem. Doporučujeme ochranu proti povodním řešit na lokální úrovni. 
Proto budeme prosazovat vypracování a vyhodnocení studie proveditelnosti lokálních mobilních protipovodňových opatření jako ochranu stávající zástavby zejména v okolí Kropáčovy ulice a ulice Žáčkova. 
Omezení výstavby (vhodnou úpravou územního plánu) v oblastech přímo ohrožených povodněmi je cestou, jak zabránit škodám na majetku.
Pro stávající výstavbu zajistíme zabezpečení jednotlivých objektů určených pro trvalé bydlení proti vniku vody – zajištění dveří, oken do sklepů (mobilní řešení při hrozící povodňové situaci).
Důležité také je zavedení povodňového monitoringu a systému včasné výstrahy proti povodním.
V oblasti zeleně se budeme snažit získat dotaci na obnovu Sadů Československých legií. Ruku v ruce s tím také budeme prosazovat masivnější výsadbu zeleně na sídlištích a podél komunikací s cílem zvýšit ochranu před prachem a hlukem.
Rádi bychom se vrátili k tradici našich předků, kteří vysazovali stromořadí; jsou významným krajinotvorným a ekologickým prvkem. Výsadba alejí může vhodným způsobem také posílit vnímání zeleně občany města.
Hranice mají vysoký podíl tříděného odpadu, nicméně náš cíl je další zvýšení poměru tříděného sběru a zkulturnění míst na separovaný sběr
Veřejné osvětlení je nutné, ale jeho negativem je tzv. světelný smog. Rádi bychom se na tento problém také zaměřili.