Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎

Jak to vidíme my

Kdo ví, jak si město představuje sociální služby?

přidáno: 6. 10. 2014 12:51, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 6. 10. 2014 12:52 ]

Každá ze stran, jdoucích do voleb má ve svém programu toto téma nějak zmíněno. Někteří mu věnují menší, někteří větší pozornost. Přečetla jsem si program KSČM, kde se této problematice hodlají prioritně věnovat, a ptám se, proč tak nedělali doposud? Vždyť jejich čelný představitel MUDr. Sumara byl předsedou komise pro sociální věci a bytové záležitosti, která má za úkol tyto problémy mapovat a také navrhovat Radě města řešení. Tato komise by měla rovněž zpracovávat vizi dalšího rozvoje této oblasti. Proč je tedy na webových stránkách města neaktuální Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2006 - 2010?

Proč to nikomu v minulém volebním období nevadilo, proč tato komise se svým předsedou nenavrhla alespoň aktualizaci nebo vypracování nového plánu rozvoje sociálních služeb? Bez vize a plánu se žádná oblast nemůže rozvíjet. Na to zřejmě tvůrci volebního programu KSČM nebrali zřetel.

Jitka Krejčiříková

Naše odpovědi pro Hranický týden

přidáno: 30. 9. 2014 10:00, autor: Vladimír Juračka   [ Aktualizováno 1. 10. 2014 4:58 uživatelem David Hawiger ]

Redakce Hranického týdne v posledních týdnech žádala lídry jednotlivých stran o odpovědi na určitá témata. Nabízíme naše odpovědi podle toho, jak to vidíme my.

Jaký je váš recept na řešení nezaměstnanosti, která je v našem okrese nejvyšší v kraji?

Otázka nezaměstnanosti trápí jak ty, kteří jsou sami nezaměstnaní, tak ty, kteří se cítí být ohroženi ztrátou práce. Bytostně doléhá i na živnostníky, obchodníky, podnikatele, kteří při vysoké nezaměstnanosti nemají odbyt pro své výrobky či poskytované služby. Jenže o tom, zda je konjunktura a tím poptávka po pracovní síle, nerozhoduje radnice. Jednu dobu se zdálo, že receptem jsou investiční pobídky. Jak to u nás dopadlo s továrnou Philips, všichni víme. Nicméně samospráva určité nástroje má. Musí úzce spolupracovat s Hospodářskou komorou i s podnikateli samotnými. Důležitá je rovněž spolupráce s Úřadem práce v oblasti veřejně prospěšných prací pro ty, kteří chtějí pracovat. Městská samospráva je rovněž zodpovědná za to, jak se radnice chová vůči těm, kteří vytvářejí pracovní příležitosti. Pokud se tito setkávají s neochotou a byrokratickými překážkami, tak mohou své podnikání přenést jinam.
V neposlední řadě je to i oblast základních škol, které zřizuje město. To, jak kvalitní vzdělání dostanou naše děti, rozhodne o jejich uplatnění v životě a na trhu práce. Namítnete, že podstatné je dnes vyšší vzdělání, jenže základem, na kterém se staví, je právě dobrá základní škola.

Krádeže, vloupání i přepadávání obyvatel. Kriminalita v Hranicích jistě není marginálií, přitom policie žehrá na nedostatek svých členů. Jak zajistíte větší bezpečnost obyvatel i návštěvníků města

V loňském roce opravdu došlo ke snížení počtu policistů působících v Hranicích a nelze očekávat, že se  tento  stav  změní.  Je  to klasický případ  toho, jak  si  stát usnadňuje  život a problémy přesouvá na obce. Samospráva sice může v této věci vyvíjet tlak na ministerstvo vnitra, nicméně změna k lepšímu je  nejistá. Nezbývá,  než  začít vydávat více  peněz  z městského  rozpočtu  na městskou  policii. V  prvé řadě  se musí  zvýšit počet  strážníků a  tito musí být více vidět v ulicích  tak, aby už  svou přítomností odrazovali  potenciální  pachatele. 
K  zvýšení  bezpečnosti  občanů  lze  rovněž  přispět  zkvalitněním a větším  nasazením  kamerového  systému.  Zastupitelé  musí  zabránit  vzniku  sociálně  vyloučených lokalit,  což  by mohlo  hrozit v  případě  nevhodného využití  bývalých kasáren  Jaslo.
S kriminalitou  se potýkáme už na základních školách. Taktéž nesmíme opomenout prostředí internetu, což začíná být velkým  problémem  všech  vyspělých  zemí. Naším  cílem  je  podporovat  takové  programy,  které  této kriminalitě budou předcházet. Dlouhodobě se snažíme vymýtit z města hrací automaty. A  toto úsilí
hodláme dotáhnout do zdárného konce.

Obyvatelstvo na venkově stárne, mladí lidé se stěhují do větších měst. Tento trend se potvrzuje také v Hranicích a místních částech města. Jak těmto vlivům chcete zabránit? Co podle vás přiměje mladé k dlouhodobému životu v Hranicích?

Rozhodnutí usadit se v Hranicích je především ovlivňováno něčím, co můžeme označit obecně jako celkové klima města. To spoluvytvářejí kvalitní předškolní zařízení a školy, pestrá nabídka volnočasových aktivit, možnost všestranného kulturního a sportovního vyžití, dostatek pracovních příležitostí, dobré životní prostředí, dopravní napojení, nízká kriminalita, zeleň a vůbec celkový vzhled města. Řadu těchto věcí může ve větší či menší míře ovlivnit městská samospráva. V našem volebním programu se uvedeným oblastem podrobně věnujeme, rozepsat se o nich zde by však přesahovalo možnosti tohoto příspěvku.
Po volbách chceme v zastupitelstvu otevřít debatu, na jejímž konci by měl být soubor opatření města na podporu mladých rodin. Jedno dílčí opatření mohu prozradit čtenářům už teď. Je to osvobození rodin s dětmi do tří let od placení poplatku za svoz domovního odpadu. Zapomínat ovšem nesmíme ani na další věkové skupiny obyvatel a je nezbytné, aby se v Hranicích dobře žilo i seniorům.

Jaký je váš názor na dopravu ve městě? Jak byste zlepšili kvalitu ovzduší, snížili hluk a zvýšili bezpečnost chodců?

Vyřešení všech výše uvedených problémů znamená udělat omeletu a přitom nerozbít vejce.Většina z nás se chce rychle a pohodlně svým autem přepravit z bodu A do bodu B. Tím se zvyšuje hluk, zhoršuje kvalita ovzduší a chodec se stává ohroženým druhem. Bojíme se o své děti, a tak je dopravujeme do školek či škol autem. Snad všechny ty problémy související s dopravou vyřeší jednou naše děti nebo naši vnuci.
V současné době jsou reálná jenom různá dílčí zlepšení. Ve volebním programu máme záměr vybudování okružní křižovatky u bývalého kina Svět. Dalším počinem je rekonstrukce autobusového nádraží s tím, že část této plochy bude využita pro parkování aut cestujících, kteří kombinují automobilovou a železniční dopravu. Sázíme na masivní výsadbu zeleně, která může zlepšit kvalitu ovzduší a částečně i pohlcovat hluk. Důležité je zlepšit očistu komunikací a zasadit se o jejich kvalitní povrch. Chceme vyvíjet tlak na ministerstvo dopravy ve věci dokončení Palačovské spojky, která omezí tranzitní dopravu.
Musíme se také zaměřit na vytvoření podmínek pro bezpečnou dopravu cyklistů ve městě. V neposlední řadě podpoříme budování dalších bezpečnostních prvků na komunikacích s cílem zlepšit bezpečnost chodců.

Jaké byly největší úspěchy a přešlapy bývalého vedení radnice?

Úspěchy
Mezi největší úspěchy lze počítat investiční akce jako například rekonstrukce parku, zahájení výstavby zámecké zahrady, zateplování budov v majetku města, přestavba klubu seniorů, rekonstrukce komunikace ve Skalní ulici a další regenerace sídlišť. Z neinvestičních počinů lze pochvalně zmínit zákaz výherních hracích automatů, schválení Programu rozvoje kultury a přijetí nové koncepce galerijní činnosti města. Všechny uvedené počiny jsme silou svých pěti hlasů v zastupitelstvu podpořili a některé jsme přímo iniciovali.
Přešlapy
Program rozvoje města byl přijat až s ročním skluzem a jeho konečná podoba nesla znaky formalismu. Zastupitelstvo promarnilo poslední šanci na pořízení významné investice, když v předvolebním zápalu rozdrobilo 37 milionů získaných z prodeje kotelen do řady malých akcí. Výrazně byly sníženy příspěvky města na kulturu. U darů poskytovaných jiným subjektům by byla namístě větší transparentnost a chyběla vůle odpolitizovat řízení společnosti Ekoltes.

Kvalitní ředitel školy a zájem zřizovatele

přidáno: 28. 9. 2014 11:50, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 28. 9. 2014 11:50 ]

V úvaze Má se zřizovatel základky zajímat o výsledky národních i mezinárodních testování žáků? jsem naznačil téma, zda má zřizovatel zájem posuzovat kvalitu školy. Určitě je nemálo zřizovatelů, kteří svou roli vidí výhradně v zajištění provozu a kontrolu kvalitu vzdělávání ponechávají v rukách státu. Přesto jsem přesvědčen, že tento přístup je krátkozraký ne-li přímo škodlivý.

Základní školy - jiný pán, jiný zájem

Představy o kvalitní základce se liší podle toho, kdo se cítí jejím vlastníkem. Stát prostřednictvím České školní inspekce sleduje jiné kvalitativní ukazatele než kraj, který poskytuje mzdové prostředky. A kraj má jiné kvalitativní ukazatele než zřizovatel, které zajišťuje provoz. A nezapomeňme na rodiče, kteří nezřídka vystupují v roli spolumajitele (chcete-li akcionáře) školy. 

První snahou systémově uchopit tento "kvalitativní guláš" bylo uzákonění školských rad. Ty měly dopomoci k hledání konsensu mezi rodičem, zřizovatelem a státem. Bohužel však nemálo školských rad nenaplnilo duch zákona - buď jejich činnost byla formální nebo se čas od času staly nástrojem moci určité zájmové skupiny.

Dalším pokusem pak bylo nové uchopení role ředitele. Novela zákona a s tím související vyhlášky a metodické výklady si kladly za cíl, aby ředitelská funkce se co nejvíce přiblížila manažerské pozici. A schopný manažer mimo jiné dokáže vyvažovat různé zájmy zainteresovaných stran, což je jedním z předpokladů úspěšnosti organizace a tím pádem i její kvality. Tudíž výběr kvalitního ředitele je předpokladem pro nalezení vyvážené kvality školy.

Je tedy kvalitní ředitel v zájmu zřizovatele?

Ano - tam, kde si zřizovatel uvědomuje, že ředitel musí zajišťovat uspokojivou kvalitu i pro jiné zainteresované strany. Pokud však zřizovatel upřednostní své zájmy, pak nemá problém prosadit do pozice "svého člověka". A má to o to snadnější, že o obsazení této pozice rozhoduje rada obce.

Berme však v potaz, že funkční období ředitele školy nezřídka přesahuje mandát zvolené rady. Dalo by se tedy očekávat, že přístup k výběru bude zodpovědný a transparentní. Přitom jim k tomu má dopomoci zákon a vyhláška. Ty hovoří o konkurzní komisi, jejím složení a postupu při průběhu konkurzního řízení. Především předpis č. 54/2005 Sb. jasně hovoří o kritériích, která musí především brát členové komise na zřetel. A jelikož §6 hovoří o zápisu ze zasedání komise, pak by mělo být doložitelné, jak členové hlasovali a případně jakou váhu hlavním kritériím kladli. Tím by se vyhnuli podezření z podujatosti ne-li klientelismu. 

Takže chvála těm zřizovatelům, kteří mohou zápisem doložit kvalifikovanost výběru ředitele základky. A chvála takové radě obce, která nepodrývá autoritu konkurzní komise dodatečnými podmínkami. A samozřejmě hanba těm, kteří tak nejednají - ať už jsou členy takových komisí nebo radními.

Volně dostupný Internet

přidáno: 22. 9. 2014 13:04, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 22. 9. 2014 13:04 ]

Máme prázdniny za sebou a každý si určitě užil pár dnů zaslouženého odpočinku. Někdo navštívil ZOO či DinoPark, jiný byl na Lipně či na Pustevnách. A samozřejmě neuškodí ani multikino ve spojení s nákupem. Pro dopravu pak zvolíte Pendolino či RegioJet. Tam všude se stává volný přístup do Internetu součástí poskytovaných služeb.

Chce se říci, že města si nic takového nemůžou dovolit. Omyl a nemusí se zrovna jednat o příliš velká města. Příkladem může být Nové Město na Moravě, kam každoročně dojíždím na celorepublikovou vzdělávací konferenci Počítač ve škole. Navíc stačilo pár minut na Googlu a něco podobného máme za humny - o takové možnosti v Kelči se dozvíte na internetové adrese http://www.free-wifi-kelc.cz/.

Tak proč by to nešlo v Hranicích? Žehráme na to, že náměstí přestává být atraktivní, tak proč nenabídnout takovou službu? A jiný příklad - rekonstruovali jsme Park Čsl. legií, co brání v altánu zřídit volný přístupový bod?

Má se zřizovatel základky zajímat o výsledky národních i mezinárodních testování žáků?

přidáno: 21. 9. 2014 0:10, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 21. 9. 2014 0:16 ]

Bezmála všechny základní školy v České republice prochází údobím různých forem testování. Aktuálně jsou tématem jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou. Lze tedy očekávat, že výstupy z těchto aktivit budou mít stále vyšší užitnou hodnotu nejen pro žáka, jeho rodiče, ale i širší veřejnost.

Patřím mezi ty, kteří vítají jednotné celorepublikové testování ověřující výstupy základního vzdělávání vzhledem k jeho současnému stavu. A dva roky pilotáže, kterou realizovala Česká školní inspekce, mě v mém postoji spíše utvrdila. Na mé škole jsem se na přípravě i realizaci testování výraznou měrou podílel - vždy jsem byl v pozici zadavatele a většinou jsem byl i přítomen během celého testování. Jako matematik a školský informatik jsem mohl posuzovat mnoho parametrů celého procesu a tvrdím, že je využitelný a jeho výstupy směřují k naplnění cílů celého projektu.

Jak s výstupy pracovat?

To je jednou z klíčových otázek a předmětem mnoha polemik a ostrých sporů. Vycházejme tedy z toho, že každé testování má za úkol ověřit i porovnat. Dle mého soudu tedy nejdou tyto dva parametry od sebe oddělit, pouze lze posuzovat a případně kvalifikovaně nastavovat jejich váhu.

Pokud jde o ověřování testovatelných znalostí a dovedností, tak žáci i jejich rodiče mohli během pilotáže model České školní inspekce získat potřebné informace a alespoň v naší škole výsledky korespondovaly s realitou (a to jsme nedopadli nijak slavně). 

Srovnávání výsledků je však problémem, který vyvolává mnohem více emocí. Data jsou poskytována v takové podobě, že není možné bezmyšlenkově a nekvalifikovaně porovnávat třídy a školy. Nicméně i přesto žák, rodič, třída, škola a pravděpodobně i stát dostávají informace, které považuji za smysluplné.

A kde je zřizovatel?

Ve výčtu cílových skupin z poslední věty předchozí části chybí klíčový hráč – zřizovatel. Pro něj nemá parametr ověřování prozatím příliš velký význam – minimálně do té doby, dokud nebude možné zjišťovat z testování přidanou vzdělávací hodnotu (tj. o kolik a kam se příslušní žáci školy za určité období posunuli).

U porovnávání škol je to však jiné. Zřizovatel by měl mít zájem i zdroje pro to, aby bylo porovnání tříd a případně i jeho škol promyšlené a kvalifikované. Stane-li se tak, získá tím zřizovatel dva benefity:
 1. přibude mu jeden z ukazatelů, který určuje kvalitu školy;
 2. poskytne svým občanům informace, které budou určitě objektivnější než „zaručené zprávy a analýzy vzešlé z pavlačové politiky“.

Očekávám, že kritici testování vyrukují s argumentací, že přesně to je na něm škodlivé. Možná se taktéž poukáže na negativní zkušenosti z jiných zemí.
To vše beru. Jen tvrdím, že testování je pro naše školy aktuálně méně škodlivé, než nekompetentní zasahování do činnosti škol, hodnocení kvality školy na základě předsudků (odkladiště nepřizpůsobivých), posuzování vstřícnosti školy díky aktivitám mimo její vzdělávací roli (já jim říkám „marketingové a píár divadlo a kejkle“) či dokonce podle známek (jejich vypovídající hodnota a objektivita je v globálnějším srovnání s jinými zeměmi zcela minimální).

IN LINE bruslení OKOLO PISKÁČE

přidáno: 18. 9. 2014 9:48, autor: Bedřich Novák   [ Aktualizováno 18. 9. 2014 9:50 uživatelem David Hawiger ]

Bruslení na in line kolečkových bruslích se stalo výrazným fenoménem netradičního sportování posledního desetiletí. V souvislosti s výstavbou cyklostezky Bečva se předpokládá, že jí také budou využívat in line bruslaři. Dokončením tří úseků mezi Hranicemi a Osekem nad Bečvou vznikla souvislá trať pro cyklisty, ne však pro bruslaře.

Ti se potýkají s problematickým štěrkem u točny autobusu MHD pod Týnem nad Bečvou , a bohužel také s velmi nekvalitním panelovým povrchem v úseku od sportovního areálu SK Hranice po zahrádkářskou kolonii I a nekvalitní asfaltovou cestou od zahrádkářské kolonie I po konec zahrádkářské kolonie II. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce těchto ostudných úseků je v nedohlednu (zejména v souvislosti s výstavbou jezu ), navrhujeme zvolit náhradní řešení, které by posléze bylo součástí dalšího funkčního využití.

Co navrhujeme

 1. etapa
  Vybudovat asfaltovou in lineovou (cyklistickou) trasu v úseku : tenisová hala- východní břeh piskáče- kolem restaurace Na střelnici- cyklotrialové dráhy-kynologického cvičiště – západní břeh piskáče. Zde by se trasa napojila na cyklostezku Bečva .
 2. etapa
  Rekonstruovat nekvalitní asfaltovou cestu od piskáče po konec chatové kolonie II.
 3. etapa
   Po realizaci výstavby jezu odstranit panelovou cestu a nahradit asfaltovou cestou, která by navázala na vybudovanou trasy 2. etapy této výstavby. Tím by se vytvořil velmi kvalitní okruh pro méně náročné bruslaře ( koloběžkáře) s možností odpočinku a osvěžení ve výletní restauraci Na Střelnici.

Realizace tohoto projektu bude přínosem nejen pro občany našeho mikroregionu, ale i pro turisty, návštěvníky, kteří jsou na tyto trasy a okruhy zvyklí z kulturních zemí EU mezi které se ČR chce jistě zařadit. Jedna z šancí se nabízí. Jen ji využít!

Čert aby se v tom vyznal

přidáno: 17. 9. 2014 9:53, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 17. 9. 2014 9:55 ]

Zdroj: Litoměřický deník
V čem? Ve volebním systému pro komunální volby, který je nejsložitější ze všech českých voleb. Jeho neznalost často vede ke ztrátám hlasů. Voliči mají na výběr tři možnosti jakým způsobem hlasovat:
 1. Vyberou  jednu  kandidátku  tím,  že  ji  v  záhlaví  označí  křížkem.  V  našem  městě  tak  přidělí kandidátce 23 hlasů, které odpovídají počtu míst v zastupitelstvu.
 2. Vyberou  jednu  kandidátku  a  doplní  ji  o  kandidáty  z  jiných  kandidátek.  V  tomto  případě  se z vybrané kandidátky odečtou hlasy, které byly přiděleny kandidátům z jiných stran.
  Příklad: 
  volič  označí  křížkem  stranu  X  a  kandidátům  jiných  stran  ještě  rozdá  6  hlasů.  Strana  X  pak dostane 23 – 6 = 17 hlasů.
 3. Nevyberou  žádnou  kandidátku,  ale  své  hlasy  přidělí  kandidátům  z  libovolného  počtu kandidátních  listin.  Nesmí  to  však  být  více  než  23  kandidátů,  jinak  se  volební  lístek  stává neplatným. 

Výpočet mandátů (křesel v zastupitelstvu) přidělovaný podle výsledků voleb je natolik složitý, že přesahuje možnosti tohoto příspěvku. 

Na  prvním,  ustavujícím  zasedání  zastupitelstva  volí  zastupitelé  ze  svých  řad  starostu, místostarostu  a  zbývající  členy  rady města,  tedy  orgány,  které  nejvíce  ovlivňují  dění  ve městě. Bohužel  však  často  dochází  ke  vzniku  účelových  seskupení,  která  nerespektují  vůli  voličů  a výsledky voleb. I v našem městě se stává, že strana, která získá nejvíc hlasů, skončí v opozici. Náš kandidát  na  starostu,  ačkoliv  dostal  v  minulých  volbách  nejvíce  hlasů  ve  volbách,  se  starostou nestal. 

Pokud chcete, aby naše volební strana ve volbách uspěla a výše uvedený scénář se neopakoval, volte nás prosím, metodou číslo 1.

Plnění volebního programu 2010-2014

přidáno: 14. 9. 2014 8:43, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 20. 9. 2014 2:18 ]

V tomto volebním období nám byla vnucena role opozice, což nám do značné míry komplikuje situaci při prosazování našich záměrů. Snažíme se být opozicí konstruktivní. Podporujeme všechny dobré a pro město prospěšné návrhy, a naopak se snažíme zabránit záměrům, které považujeme za špatné. 

Ze záměrů, jejichž realizaci jsme v souladu s naším volebním programem podpořili, lze uvést následující akce:
 • Snižování provozních nákladů budov v majetku města vhodnými investicemi.
  Jako příklad lze 
  uvést zateplení a výměnu oken budov Domova seniorů a podobné investice do některých základních a mateřských škol.
 • Rekonstrukce sadů Československých legií. 
 • Rozvoj cyklostezek.
 • Úprava komunikace ve Skalní ulici.
 • Regenerace sídlišť (Gallašova, Na Hrázi, Hromůvka, Nová ulice).
 • Zvýšení míst v mateřských školách.
 • Podpora záměru na získání dotace pro výstavbu umělé ledové plochy.
 • Dokončení regenerace městské památkové zóny.
 • Podpora záměru na získání dotace pro zřízení parku mezi Veličkou zámkem.
 • Rekonstrukce Klubu seniorů s cílem získání větších prostor pro aktivity klubu.
 • Podpora sdružení Elim v péči o bezdomovce (poskytnutí příspěvku na budovu v Drahotuších).
Nepovedlo se nám:
 • Vybudování kruhového objezdu u bývalého kina Svět.
  Vzhledem k menším příjmů města 
  se rovněž zmenšila částka na investice. Z tohoto důvodu jsme dali přednost nezbytné rekonstrukci komunikace v ulici Skalní.
 • Instalace solárních panelů na budovách v majetku města.
  Po schválení daňových změn 
  přestává být v současné době tento záměr aktuální.
 • Vrátit život do historického jádra.
  Tento problém je natolik složitý, že mu věnujeme zvláštní 
  prostor na našich webových stránkách.
 • Postavit umělou ledovou plochu.

Jak funguje obec

přidáno: 27. 8. 2014 11:48, autor: Vladimír Juračka   [ Aktualizováno 13. 9. 2014 2:03 uživatelem David Hawiger ]

Fungování obcí v České republice se v současné době řídí zákonem o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. v platném znění. Podle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací (právnickou osobou vytvořenou ze zákona, v tomto případě zákonem o obcích). Obec má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obce vykonávají samostatnou působnost (samosprávu) a přenesenou působnost (státní správu). Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (delegován) na územní samosprávu.

Přenesená působnost obce (státní správa)

V podstatě tedy stát vykonává státní správu v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí či krajů. Orgány obcí a krajů spravují své záležitosti samostatně v rámci samostatné působnosti a dále ještě vykonávají státní správu v rámci přenesené působnosti. Je to důsledek v České republice uplatňovaného principu smíšeného modelu veřejné správy, který má za cíl přiblížit státní správu občanům. Při výkonu samostatné působnosti není rozhodující velikost obce a všechny obce jsou si rovny. Co se týče přenesené působnosti, zákon o obcích rozlišuje několik typů obcí z hlediska rozsahu výkonu svěřené státní správy. Je to:

 • základní rozsah,

 • rozsah pověřeného obecního úřadu a

 • rozsah úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Do základního rozsahu výkonu přenesené působnosti patří např. evidence obyvatel, pověřený obecní úřad také vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou působností je mj. oprávněn vydávat občanské průkazy a cestovní pasy.

Samostatná působnost obce (samospráva)

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Při výkonu samostatné působnosti není nikomu obec podřízena. Do samostatné působnosti patří zejména správa vlastního majetku, vytváření a čerpání rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací, právnických osob a obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda.

Cyklostezky v Hranicích

přidáno: 25. 8. 2014 8:25, autor: Michaela Škrobánková   [ Aktualizováno 25. 8. 2014 8:34 uživatelem David Hawiger ]

Pokud bychom si v současné době udělali jednoduchý průzkum mezi obyvateli Hranic, jak vidí stav cyklostezek ve městě a okolí, polovina řekne „dobré“, druhá polovina „hrůza“. A jaká je tedy skutečnost? Co se udělalo, povedlo a co stále chybí, na co nejsou finance, co se vleče?

Pomůckou nám jsou dva strategické dokumenty: KONCEPCE ROZVOJE CYKLODOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA HRANIC zpracovaná v srpnu 2007 a Marketingová studie cestovního ruchu města Hranic na období 2007 - 2010 s výhledem do 2013, příloha č. 5 Akční plán 2011 – 2013 (výhled 2016). V Koncepci rozvoje cyklodopravy jsou jako plánované cyklostezky uvedeny II. a III. etapa Cyklostezky Bečva. Tato je jednoznačně největší a hraničákům nejvíce na očích. Její II. etapa je část z Rybářů směrem na Týn nad Bečvou po chatovou osadu Dříň.  Ty byla slavnostně otevřena 26. 6. 2009 a jejím uživatelům bezpečně slouží. Etapa III. byla poněkud vleklejší záležitost, ale v letošním roce se snad ledy konečně pohnuly. Dlouhodobým problémem bylo vyjednávání s majiteli dotčených pozemků, chatařů, kteří buď nechtěli pozemky prodat, nebo dát souhlas se stavbou. Zástupci města nakonec přistoupili ke změně projektové dokumentace (vedení trasy), podali znovu žádost o dotaci na Regionální radu (ROP NUTS II Střední Morava) a se svou žádostí uspěli. Se stavbou by se mělo začít v roce 2014 a nebude to stavba nikterak lehká ani levná. Celý úsek měří asi 2 km a náklady jsou více než 11,1 mil. Kč, což je asi 5,5 mil. Kč na jeden kilometr …

Cyklostezka Bečva zajímá především ty, kteří užívají kolo, jako sportovní „náčiní“. Ti, kteří mají kolo především jako dopravní prostředek, jsou žádostivi tak zvaných městských cyklostezek. I. etapa byla vybudována z nádraží na plovárnu. Podívejme se ovšem pozorně na výsledek, který máme v Hranicích a jak to vypadá třeba v nedalekém Přerově nebo podstatně větším a tedy i bohatším Brně.

Hranice, Tř.1.máje

Hranice, Tř.1.máje

Přerov
 Přerov
Brno 

Jízda po frekventované Tř. 1. máje, kdy se pruh pro cyklisty několikrát nesmyslně ztrácí, je skutečně jen pro opravdové dobrodruhy.

Druhá etapa je plánována trasa z Drahotuš až k areálu firmy TONDACH a Cementárna Hranice. Tato je ovšem na programu až jako poslední, ačkoli by se mohla jevit jako velmi důležitá a to především z hlediska bezpečnosti. Má totiž vést přes ulici Čs. armády, Purgešovu, nám. 8. května, ulici Zborovskou a Bělotínskou. Náklady jsou v akčním plánu vyčísleny na 4,5 mil. Kč. V porovnání s jedním kilometrem Cyklostezky Bečva téměř zanedbatelná částka …

Další, a v současné době již připravovaná, je cyklostezka ze Slavíče do Drahotuš. Finanční náklady 8 mil. Kč, výsledný efekt nedocenitelný, jelikož většina cyklistů k dopravě používá komunikaci I/47!!! Pokud se se stavbou začne, tak určitě ne v letošním roce, akce vázne na jednání města s majiteli dotčených pozemků.

Suma sumárum, budování cyklostezek je finančně i časově velmi náročná záležitost a bez dotací národních či evropských téměř nemožná. V tomto případě je víc než kdy jindy velmi důležitá analýza a příprava, aby bylo správně rozhodnuto, co je třeba udělat nyní a co může ještě počkat. Není jednoduché nabádat lidi k tomu, aby užívali kolo jako ekologický dopravní prostředek, ale vhodné podmínky pro dopravu na rušných komunikacích pro to nevytvářet.

1-10 of 12