Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Jak funguje obec

přidáno: 27. 8. 2014 11:48, autor: Vladimír Juračka   [ Aktualizováno 13. 9. 2014 2:03 uživatelem David Hawiger ]
Fungování obcí v České republice se v současné době řídí zákonem o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. v platném znění. Podle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací (právnickou osobou vytvořenou ze zákona, v tomto případě zákonem o obcích). Obec má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obce vykonávají samostatnou působnost (samosprávu) a přenesenou působnost (státní správu). Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (delegován) na územní samosprávu.

Přenesená působnost obce (státní správa)

V podstatě tedy stát vykonává státní správu v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí či krajů. Orgány obcí a krajů spravují své záležitosti samostatně v rámci samostatné působnosti a dále ještě vykonávají státní správu v rámci přenesené působnosti. Je to důsledek v České republice uplatňovaného principu smíšeného modelu veřejné správy, který má za cíl přiblížit státní správu občanům. Při výkonu samostatné působnosti není rozhodující velikost obce a všechny obce jsou si rovny. Co se týče přenesené působnosti, zákon o obcích rozlišuje několik typů obcí z hlediska rozsahu výkonu svěřené státní správy. Je to:

  • základní rozsah,

  • rozsah pověřeného obecního úřadu a

  • rozsah úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Do základního rozsahu výkonu přenesené působnosti patří např. evidence obyvatel, pověřený obecní úřad také vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou působností je mj. oprávněn vydávat občanské průkazy a cestovní pasy.

Samostatná působnost obce (samospráva)

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města.

Při výkonu samostatné působnosti není nikomu obec podřízena. Do samostatné působnosti patří zejména správa vlastního majetku, vytváření a čerpání rozpočtu, zřizování a rušení příspěvkových organizací, právnických osob a obecní policie, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o vyhlášení místního referenda.

Comments