Historie 2000‎ > ‎Volby 2014‎ > ‎Jak to vidíme my‎ > ‎

Kvalitní ředitel školy a zájem zřizovatele

přidáno: 28. 9. 2014 11:50, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 28. 9. 2014 11:50 ]

V úvaze Má se zřizovatel základky zajímat o výsledky národních i mezinárodních testování žáků? jsem naznačil téma, zda má zřizovatel zájem posuzovat kvalitu školy. Určitě je nemálo zřizovatelů, kteří svou roli vidí výhradně v zajištění provozu a kontrolu kvalitu vzdělávání ponechávají v rukách státu. Přesto jsem přesvědčen, že tento přístup je krátkozraký ne-li přímo škodlivý.

Základní školy - jiný pán, jiný zájem

Představy o kvalitní základce se liší podle toho, kdo se cítí jejím vlastníkem. Stát prostřednictvím České školní inspekce sleduje jiné kvalitativní ukazatele než kraj, který poskytuje mzdové prostředky. A kraj má jiné kvalitativní ukazatele než zřizovatel, které zajišťuje provoz. A nezapomeňme na rodiče, kteří nezřídka vystupují v roli spolumajitele (chcete-li akcionáře) školy. 

První snahou systémově uchopit tento "kvalitativní guláš" bylo uzákonění školských rad. Ty měly dopomoci k hledání konsensu mezi rodičem, zřizovatelem a státem. Bohužel však nemálo školských rad nenaplnilo duch zákona - buď jejich činnost byla formální nebo se čas od času staly nástrojem moci určité zájmové skupiny.

Dalším pokusem pak bylo nové uchopení role ředitele. Novela zákona a s tím související vyhlášky a metodické výklady si kladly za cíl, aby ředitelská funkce se co nejvíce přiblížila manažerské pozici. A schopný manažer mimo jiné dokáže vyvažovat různé zájmy zainteresovaných stran, což je jedním z předpokladů úspěšnosti organizace a tím pádem i její kvality. Tudíž výběr kvalitního ředitele je předpokladem pro nalezení vyvážené kvality školy.

Je tedy kvalitní ředitel v zájmu zřizovatele?

Ano - tam, kde si zřizovatel uvědomuje, že ředitel musí zajišťovat uspokojivou kvalitu i pro jiné zainteresované strany. Pokud však zřizovatel upřednostní své zájmy, pak nemá problém prosadit do pozice "svého člověka". A má to o to snadnější, že o obsazení této pozice rozhoduje rada obce.

Berme však v potaz, že funkční období ředitele školy nezřídka přesahuje mandát zvolené rady. Dalo by se tedy očekávat, že přístup k výběru bude zodpovědný a transparentní. Přitom jim k tomu má dopomoci zákon a vyhláška. Ty hovoří o konkurzní komisi, jejím složení a postupu při průběhu konkurzního řízení. Především předpis č. 54/2005 Sb. jasně hovoří o kritériích, která musí především brát členové komise na zřetel. A jelikož §6 hovoří o zápisu ze zasedání komise, pak by mělo být doložitelné, jak členové hlasovali a případně jakou váhu hlavním kritériím kladli. Tím by se vyhnuli podezření z podujatosti ne-li klientelismu. 

Takže chvála těm zřizovatelům, kteří mohou zápisem doložit kvalifikovanost výběru ředitele základky. A chvála takové radě obce, která nepodrývá autoritu konkurzní komise dodatečnými podmínkami. A samozřejmě hanba těm, kteří tak nejednají - ať už jsou členy takových komisí nebo radními.

Comments