Historie 2000‎ > ‎Volby 2018‎ > ‎

Volební program

Otevřené město. Cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě. Výdaje pod kontrolou.

 • Fungování městského úřadu ve vztahu k občanům na zákaznickém přístupu, snížení byrokracie a zbytečného papírování. 
 • Důsledné prosazování oprávněných zájmů občanů při jednání zastupitelstva a rady. 
 • Vyrovnaný rozpočet města, přistoupení k úvěrům pouze v odůvodněných případech. 
 • Konec plýtvaní penězi na megalomanské a pro město postradatelné akce (například nový sběrný dvůr či tzv. »Severovýchodní obchvat«). 
 • Transformace akciové společnosti Ekoltes Hranice z obchodní společnosti na příspěvkovou organizaci přímo řízenou městem. 
 • Záměry velkých investičních akcí budou předkládány k veřejné diskusi. 
 • Výrazné zkrácení lhůt na realizaci schválených investic. 
 • Formou ankety necháme rozhodnout veřejnost o tom, na jaký investiční účel by měla být využita určitá částka z rozpočtu města. 
 • Smart cities (chytrá města) vnímáme jako příležitost, ale i jako riziko mnohdy nesmyslných investic, které popírají principy, na kterých vznikly. Proto prosadíme transparentnost, reálnost a otevřený přístup.

Bezpečné město. 

 • Nedovolit znovuzavedení hracích automatů na území města. 
 • Vytipování oblastí, ve kterých dochází k narušování veřejného pořádku (ubytovny, výskyt agenturních pracovníků, restaurace) a zajištění zvýšeného dohledu městské policie.
 • Jednání se zaměstnavateli, kteří využívají práce agenturních zaměstnanců, aby si byli vědomi své zodpovědnosti za jejich konání ve městě mimo pracovní dobu.
 • Rozšíření kamerového dohlížecího systému do dalších rizikových lokalit.
 • Důsledné potírání vandalismu.
 • Podpora programů prevence kriminality.
 • Hledání cest jak zamezit vzniku dalších ubytoven, jak zamezit podnikání s chudobou.
 • Pravidelné informování veřejnosti o situaci v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Zdravé, příjemné a zelené město. Protipovodňová opatření.

 • Podpora všech opatření, která povedou ke snížení hodnot polétavého prachu, který patří mezi výrazné rakovinotvorné činitele a jehož množství je v Hranicích významně překračováno: zvýšení očisty komunikací, masivní výsadba další veřejné zeleně.
 • Zvýšení tlaku města na stát v oblasti budování protipovodňových prvků.
 • Hledání další možnosti zpracování komunálních odpadů mimo ukládání na skládku.
 • Znovuzřízení sběrných míst na odpad v oblastech se zahradami.
 • Další regenerace městských sídlišť, především v podobě výsadby zeleně, zřizování dětských hřišť a odstavných ploch.
 • Vytváření podmínek pro další bytovou výstavbu.
 • Urychlení rekonstrukce městského hřbitova. 

Město s efektivní a bezpečnou dopravou

 • Výstavba okružní křižovatky u bývalého kina Svět. 
 • Vybudování nového autobusového nádraží a další odstavné plochy pro auta v blízkosti nádraží.
 • Zřizování bezpečnostních prvků pro chodce na komunikacích.
 • Stálý tlak města na státní orgány ve věci vybudování Palačovské spojky, která odlehčí tranzitní dopravě v Hranicích.
 • Zavedení bezplatné městské hromadné dopravy.
 • Budování dalších cyklostezek.
 • Zvýšení počtu míst na záchytných parkovištích v blízkosti historického jádra a na sídlištích, kde bude probíhat revitalizace.
 • Úprava křižovatky Nádražní – Nová, vybudování ostrůvku s přechodem na ulici Nová.
 • Dobudování zpevněných komunikací v obydlených oblastech se zástavbou rodinných domů (Pod Kobylankou, Pod Hůrkou, U Kostelíčka).
 • Zpřístupnění dopravního hřiště veřejnosti (stanovení návštěvních hodin).Vyčlenění 12 milionů korun ročně na opravy místních komunikací a chodníků.

Město vybavených škol otevřených inovativním vzdělávacím cestám

 • Vybudujeme tělocvičnu u ZŠ Drahotuše a ZŠ 1. máje; podpoříme modernizaci tělocvičen u zbývajících základních škol.
 • Každou učebnu v základní škole a každou mateřskou školu pokryjeme bezdrátovým přístupem k internetu.
 • Podnítíme diskusi mezi rodiči a vzdělávacími institucemi nad zřízením a provozem tříd s alternativním vzdělávacím programem.
 • Podpoříme ty pedagogy, kteří mají odvahu hledat inovativní vzdělávací cesty. 
 • Zastřešíme spolupráci škol v oblastech, které povedou ke zvyšování úrovně klíčových ke gramotnosti dětí.
 • Každou základní školu vybavíme badatelskými koutky a každou základní školu podpoříme při budování badatelských laboratoří a polytechnických dílen. 

Město sportovních příležitostí

 • Výstavba umělé ledové plochy.
 • Finanční podpora sportovních oddílů s důrazem na podporu mládeže, včetně podpory účasti mládežnických družstev na akcích v zahraničí (reprezentace města).
 • Sezónní umístění ledové plochy na náměstí.
 • Realizace asfaltového povrchu na cyklostezce mezi tenisovou halou a zahrádkářskou kolonií. 

Město kultury, historických památek a cestovního ruchu

 • Jednání s Českou obcí sokolskou o podílu města na rekonstrukci sokolovny a její přeměně na významné společenské, sportovní a kulturní centrum města.
 • Rekonstrukce a zastřešení letního kina.
 • Finanční podpora základní umělecké školy jako nezastupitelného a unikátního systému moderního vzdělávání.
 • Zklidnění dopravy v historickém jádru jako jedna z cest vedoucí k jeho oživení.
 • Zvýšení četnosti společenských a kulturních akcí konaných v historickém jádru.
 • Dokončení regenerace městské památkové zóny (parčík u Zámeckého hotelu, proluka u synagogy, pravý břeh Ludiny a další).
 • Rozšíření počtu partnerských měst o vhodného kandidáta z Německa, Rakouska či Francie – jedná se o země, se kterými dosud spolupráce v této formě neexistuje a ve kterých se mj. hovoří jazyky, které jsou vyučovány na hranických základních a středních školách a umožní výměnné pobyty. 

Důstojný život ve městě pro všechny věkové skupiny 

 • Výstavba domu pro bydlení seniorů.
 • Vytvoření denního stacionáře pro seniory.
 • Zvýšení prostředků na činnost Klubu seniorů.
 • Usnadnění mobility seniorům zavedením služby »Senior taxi«.
 • Zavedení systému komunitního plánování jako nástroje, který mapuje potřeby obyvatel v sociální oblasti a pracuje s tím, jak tyto potřeby naplňovat.
 • Zrušení poplatku za psa pro seniory.
 • Zrušení poplatku za odpad do 6 let věku dítěte. 

Město s fungující zdravotní péčí

 • Prosazení finančního podílu města při nákupu vybraných přístrojů pro nemocnici.
 • Podpora zřízení pečovatelské péče v nemocnici jako následné péče po pobytu na doléčovacím oddělení.
 • Jednání s nemocnicí o pomoci města při stabilizaci zdravotnických pracovníků.
 • Podpora vzniku nových lékařských a zubních ambulancí, v případě, že další vývoj bude směřovat k jejich nedostatku, který by mohla omezit jejich nedostupnost pro obyvatele. 

Místní části – neodmyslitelná součást našeho města

 • Drahotuše: revitalizace náměstí, vybudování tělocvičny u ZŠ, oprava hřbitovní zdi, oprava komunikace v Tyršově ulici, II. etapa cyklostezky spojující Slavíč s Drahotušemi, zbudování propustku pod komunikací I/47.
 • Velká: vybudování lávky pro pěší přes potok Veličku, zpevnění povrchu cesty při výjezdu na Drahotuše.
 • Slavíč: opravy komunikací, oprava veřejného osvětlení, příprava kruhového objezdu, II. etapa cyklostezky spojující Slavíč s Drahotušemi.
 • Lhotka: oprava návsi, příprava na vybudování splaškové kanalizace.
 • Středolesí: oprava biologických rybníků.
 • Rybáře: vybudování odpočívadla, zkulturnění a centralizace sběru komunálního odpadu.
 • Uhřínov: oprava kapličky.
 • Valšovice: oprava kapličky včetně jejího okolí.