Noviny 2000

Vítejte na stránce, kterou jsme si dovolili označit pojmem noviny. V rámci volební kampaně jsme zjistili, že lidé stojí nejen o naše tváře, ale i o naše názory a postoje. Touto cestou se tedy snažíme o komunikaci s veřejností a glosování dění na Hranicku.

Zároveň si dovolíme čtenáře upozornit, že příspěvky jednotlivých autorů neprochází žádnou "vnitrostranickou" cenzurou či korekturou. Vnímejte je tedy prosím jako názor a postoj jednotlivce, nikoliv celé volební strany. Stojíme především o otevřenost a tedy i jistou názorovou pestrost - a to i ve vlastních řadách ...

... víc, než si myslíte.

Stojí město Hranice o výstavbu bytů?

přidáno: 5. 9. 2018 9:29, autor: Vladimír Juračka

Zatím to vypadá na naprostý opak...

Naše volební strana Hranice 2000 měla vždy snahu pomáhat lidem a podporovat projekty přispívající k rozvoji našeho města. Jedna z věcí, které tíží Hranice je nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů. Zjistili jsme, že už 18 let se snaží jeden investor o výstavbu 26 rodinných domků v oblasti Pod Bílým kamenem. I když do tohoto projektu vložil 15 milionů korun, stále není schopen u města se svým záměrem uspět. Pokud uspějeme ve volbách, zasadíme se o vyšetření této ostudné záležitosti a urychlené sjednání nápravy.

Proč je nás tak málo?

přidáno: 2. 8. 2018 23:22, autor: Administrátor Hranice2000   [ aktualizováno 2. 8. 2018 23:28 ]

Ptáte se: Koho je málo?
No, přece nás - voličů! Nebo vám účast v minulých komunálních volbách v našem městě připadá dostačující? Věřte mi, není.

Zajímá-li se o dění ve městě jedna třetina obyvatel, zatím co dvěma třetinám je lhostejné, co se bude ve městě dít, není to v pořádku. Ale taková je realita - komunálních voleb v roce 2014 se zúčastnilo jen 32,5% občanů našeho města s právem volit.
Namítáte: "Je to naše právo, ne povinnost!". Souhlasím, ale proč na takové právo rezignovat? Představte si, že zvolení zastupitelé si řeknou: "O.K., tak mi budeme pracovat na 32,5%." Nemohou, oni mají zodpovědnost za celé město a všechny jeho obyvatele, byť mají mandát jen jedné třetiny z nich. Nepochybuji o tom, že mnozí z těch, kteří si stěžují na práci našich zastupitelů, patří právě ke skupině voličů, jež svého práva nevyužila. Toto jednání není vůči městu a jeho zastupitelům férové.

Prosím, využijte své právo. Prosím především ty z vás, kteří nezažili dobu, kdy volit nebylo právo ale povinnost. Věřte, není o co stát! A vězte, signály z "vysoké politiky" jsou takové, že některým politikům by asi návrat do té situace, výměnou za trochu té moci a slávy, nevadil.

Jiří Živný

Řešíme volební program

přidáno: 25. 7. 2018 6:20, autor: David Hawiger


Na schůzce konané dne 19. července jsme diskutovali nad návrhem volebního programu pro letošní komunální volby. Setkání proběhlo v přátelské a tvůrčí atmosféře a na jeho konci byla téměř konečná podoba programu. Do tvorby tohoto, pro naše další směřování zásadního dokumentu, se zapojila velká část našich členů podle své svých zájmů a odborností. Veřejnost bude mít možnost se s definitivní podobou našeho programu pro období let 2018-2022 seznámit na stránkách Volebních novin, které budou doručeny do všech domácností v Hranicích a v jejich místních částech.

Chystáme se na volby

přidáno: 12. 6. 2018 7:54, autor: Vladimír Juračka


Přípravě komunálních voleb byla věnována schůzka našeho uskupení, jež se konala 6. června 2018. Tyto volby proběhnou ve dnech 6. června 2018 a bude v nich zvoleno dvaceti tří členné Zastupitelsvo města Hranic. Letos kandidujeme jako volební strana Hranice 2000 již po šesté a je za námi dvacet let práce pro město.
Na naší kandidátce bude 11 kandidátů, kteří již kandidovali v minulých volbách, 12 je nových. Z toho 20 kandidátů je bez politické příslušnosti a tři jsou členy strany TOP 09. Profesně jsou zastoupeni především učitelé, lékaři a úředníci, dále pak obchodní zástupci, osoby samostatně výdělečně činné a důchodci. Volebním lídrem byl zvolen Vladimír Juračka a byla schválena rámcová podoba volebního programu a volební kampaně.
Kandidátky jednotlivých stran musí být odevzdány nejpozději do 31. července. V tuto chvíli to vypadá, že se v Hranicích bude o přízeň voličů ucházet v komunálních volbách nejméně 12 volebních stran, což je nejvíce v dějinách svobodných voleb. Tento stav bude podle všeho mít za následek rozmělnění zisku pro jednotlivé strany, což bude poněkud komplikovat vyjednávání o povolebním obsazení radnice.
Co s památkovou zónou

přidáno: 15. 2. 2018 1:42, autor: Vladimír Juračka   [ aktualizováno 15. 2. 2018 1:45 ]

Dva členové volební strany Hranice 2000 působí dlouhodobě a  aktivně v Komisi rady města pro regeneraci městské památkové zóny a památky. Jsou to PhDr. Vladimír Juračka (předseda komise) a  Mgr. Bedřich Novák, člen komise. Komise se v současné době podílí na přípravě podkladů pro Program regenerace městské památkové zóny na období  2018 – 2024, který bude schvalovat zastupitelstvo města v červnu tohoto roku. V této souvislosti zpracovala dva materiály:

·         Plán investic a neinvestičních akcí regenerace Městské památkové zóny Hranice pro období 2018 – 2024

·         SWOT analýza městské památkové zóny Hranice (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik)


Pokud budete mít  k některému z uvedených materiálů připomínky či dotazy, lze je adresovat předsedovi komise: vjuracka@seznam.cz, telefon 777 339 077.


Předseda komise byl rovněž pověřen, aby svolal společné jednání s dopravní komisí ve věci řešení dopravy a parkování v historickém jádru města. Rovněž k tomuto tématu přivítáme vaše připomínky a náměty.

Komunální volby

přidáno: 5. 2. 2018 8:34, autor: Vladimír Juračka

Dnem komunálních voleb, které se budou konat ve dnech 9. až 10. října tohoto roku skončí dosavadní čtyřleté volební období a na radnici zasedne nově zvolené Zastupitelstvo města Hranic, které na svém ustavujícím zasedání zvolí starostu, místostarostu a zbývající členy rady. Volební strana Hranice 2000, což je sdružení TOP 09 a nezávislých kandidátů, oficiálně zahajuje přípravu na tyto volby zveřejněním vyhlášení nominace na kandidátku. Souběžně s tím započal proces oslovování osobností, které se budou na kandidátce volební strany Hranice 2000 ucházet o hlasy voličů ve volbách do Zastupitelstva města Hranic.

Ekoltes a investice města tématem naší schůzky před zastupitelstvem

přidáno: 18. 11. 2017 4:18, autor: Vladimír Juračka

Máme podzim a naše pravidelná setkávání se už nějakou dobu nebudou odehrávat na zahradě, ale pod střechou, jak je zřejmé z ilustrační fotografie.

Sešli jsme se 7. listopadu roku 2017, v den, kdy si v Rusku připomínali sté výročí říjnové revoluce. My jsme se však nevzpomínali na dobu, kdy jsme my starší ve škole, k tomuto bolševickému svátku museli kreslit křižník Auroru, který svým výstřelem zahájil tuto zcela nesametovou revoluci. Věnovali jsme bodům programu říjnového zasedání Zastupitelstva města Hranic. Většinou se jednalo o běžné body nevyžadující diskusi.

Z toho se však vymykal Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2018 – pracovní verze. https://www.mesto-hranice.cz/clanky/zastupitelstvo-mesta-9-listopadu-2017

Pokud se týče běžných provozních výdajů zde obsažených, tam nebylo co řešit. Bohužel, museli jsme však - a to opakovaně -  konstatovat problémy v oblasti hospodaření společnosti Ekoltes. Současné vedení města v nedávné minulosti tuto společnost zajišťující pro město oblast technických služeb podrobovalo intenzivní kritice. Slibovalo, že docílí toho, aby Ekoltes za stejné či menší peníze poskytoval více služeb ve vyšší kvalitě. Skutečnost je ovšem taková, že Ekoltes už druhým rokem výrazně dostává od města více peněz a přitom odvádí stejnou a někde dokonce horší kvalitu. Příkladem horší kvality je například vývoz tříděného sběru a nepořádek na stanovištích kontejnerů. Ekoltes je akciovou, tedy obchodní společností, nicméně město se furiantsky rozhodlo, že mu věnuje na zvýšení mezd v příštím roce 4 miliony Kč a vedle toho ještě přidá peníze na svoz odpadů a údržbu zeleně. A to nemluvíme o tom, že Ekoltes plánuje vybudování nového sídla a sběrného dvora za 80 milionů korun. Je vidět, že nové vedení této společnosti, místo zlepšování služeb pro město, jde cestou budování vlastních pomníků.

Dále jsme museli konstatovat, že rozpočet je proporčně nevyvážený, například už několik let nejdou žádné prostředky do městské památkové zóny. Nesmírně problematický je i záměr vybudování severovýchodního obchvatu, kdy kousek této silnice má stát kolem 500 milionů korun a chybí jistota, že kraj tuto akci uskuteční, město však v ní utopí několik desítek milionů korun na projekty a výkupy pozemků. Slabinou jsou investice, kdy město v poslední době dostává dříve nevídané množství peněz ze státního rozpočtu, ale buduje minimálně. Investice se oddalují, odkládají, pracuje se podle hesla „co se vleče, neuteče“. Příkladem budiž oprava městského hřbitova, o jejíž nezbytnosti před volbami mluvily všechny kandidující strany.

Kromě jiného jsme rovněž diskutovali přípravu na volby do zastupitelstev, které proběhnou na podzim roku 2018. Ale o tom se rozepíšeme až v dalším příspěvku.

Schůzka před zastupitelstvem v září

přidáno: 6. 9. 2017 5:50, autor: Administrátor Hranice2000   [ aktualizováno 6. 9. 2017 5:51 ]

Schůzka byla věnována projednání materiálů Zastupitelstva města Hranic, které proběhne 7. září a bude mít na programu 29 bod. K jednotlivým bodům jsme vedli diskusi a tříbili stanoviska, která zaujmou zastupitelé zvolení za naši volební stranu. Nejvíce prostoru jsme věnovali bodu číslo 16 – Severovýchodní obchvat. Zde převládl názor, že tato akce představuje pro město značné riziko v podobě zbytečně odepsaných a nemalých finančních prostředků z rozpočtu města. Tento materiál je pro zájemce k dispozici na http://www.mesto-hranice.cz/cs/aktuality/zveme-na-zarijove-zastupitelstvo.html. Jedná se o uvažovanou silnici II. třídy v délce 2,2 km, která má zefektivnit napojení průmyslových zón na silniční síť. To však sebou nese enormní náklady v objemu 500 milionů Kč. Ty by měl sice uhradit Olomoucký kraj, ale jen v případě, pokud se mu podaří získat prostředky nad rámec současných zdrojů financování krajských silnic. Ještě před rozhodnutím kraje se město zavazuje zaplatit 9 milionů Kč za projektovou dokumentaci a 4 – 15 milionů Kč na výkupy pozemků. Rovněž nám vadí, že se na nákladech nebudou podílet ti, kteří budou mít z realizace největší profit, tedy firmy sídlící v průmyslové zóně.

Prosincová schůzka

přidáno: 18. 12. 2016 1:24, autor: David Hawiger

Sešli jsem se 14. prosince na své poslední schůzce v roce 2016. 
Na programu bylo tradiční projednání materiálů určených pro jednání zastupitelstva, tentokrát toho, které je svoláno na 15. prosinec. Následovala volná zábava, nicméně i v rámci tohoto bodu jsme většinu prostoru věnovali aktuálním otázkám komunální politiky.

Dubnová schůzka

přidáno: 28. 4. 2016 3:40, autor: David Hawiger

V pondělí 26.4. jsme se sešli před zasedáním čtvrtečního zastupitelstva, jehož předmětem je poměrně hodně bodů s dopadem do rozpočtu města.
Vysoce jsme ocenili aktivitu Filipa Konečného, který se výraznou měrou zasloužil o nastavení pravidel při rozdělování městských grantů na sportovní akce. Shodli jsme se na tom, že obdobná pravidla by měly mít i ostatní komise a výbory v případech, kdy dochází k rozdělování peněz. Doporučili jsme, aby naši zástupci v těchto komisích tento přístup iniciovali.
Nemalou část diskuse jsme vedli nad nesystémovostí některých návrhů, zvláště v souvislosti s rozpočtovými opatřeními. Shodli jsme se, že u některých význačných bodů nemají zastupitelé dostatek podkladů - typickým případem je bod programu, který má vyústit ve schválení nového územního plánu.

1-10 of 119