Noviny 2000‎ > ‎

Čtvrteční zastupitelstvo ukázkou "formálního amatérismu"

přidáno: 21. 6. 2011 10:27, autor: David Hawiger

Sledujete-li jednání hranického zastupitelstva, musíte dojít k závěru, že "něco" není v pořádku. I zdánlivě správné věci se nezřídka zadrhnou a následuje zdlouhavá debata o tom, jak "to kdo myslel a na co kdo zapomněl". ZKrátka nestačí mít jasno v tom, co je obsahem projednávání, je třeba brát v potaz i jak to předkládáte. 

Čtvrteční zasedání zastupitelstva bylo ukázkou toho, jak "formální amatérismus" poškozuje všechny aktéry bez ohledu na to, zda jste z koalice, opozice či "pouhým občanem". Výčet tohoto neprofesionálního přístupu by byl dlouhý, proto se omezím pouze na ukázkové případy.

Prodej pozemků - projednání bez schváleného usnesení

Na pořadu jednání zastupitelstva byly body, kdy konkrétní občané žádali o odkoupení malých pozemků, jež jsou v majetku města. Člověk by čekal, že u takových případů zaujme město jednoznačné stanovisko - buď prodám nebo neprodám. Ukázalo se však, že postoje Rady města (že neprodá) jsou natolik neodůvodněné, že její návrhy na usnesení nebyly schváleny (tedy nebyly podpořeny vlastními zastupiteli). Paradoxně ale ani nebyly schváleny návrhy na usnesení, které by vedly k prodeji pozemků.

Ukazuje se, že koalici asi netrápí, když formální nejednoznačnost vede k tomu, že po projednání bodů na zastupitelstvu nedojde k prohlasování žádného usnesení. Občan-žadatel se pak nemůže hnout z místa, protože neví, na čem je ...

Azylový dům v Drahotuších - zeptat se místních je "formalita" bez respektu k závazným dokumentům města

Máte-li bohulibý úmysl, jedná-li se o sociálně citlivé téma, pak není dobré opomíjet "správnou formu komunikace s místními". To si asi neuvědomili radní, když jednali o vybudování azylového domu v Drahotuších, aniž by poptávali stanovisko místního výboru.

Na zastupitelstvu stačilo upozornit na toto pochybení a usnesení se opět zbořilo jak domeček z karet. Jen díky vstřícnosti drahotušského osadního výboru nebyl záměr smeten ze stolu z důvodu formálního selhání Rady, ale "pouze" časově odložen o dva měsíce. Bohužel na to opět doplatil občan - jak předkladatel, tak lidé z Drahotuš.

Přitom za zmínku stojí i to, že Rada města v tomto případě nectí ani "svá interní pravidla", která přímo stanovují, že v takových případech je projednání s místní části povinností.

Zásady transparentnosti - dobrý obsah, nevydařená forma

Tento bod byl ukázkou toho, jak správný strategický záměr může při podcenění formálních pravidel skončit fiaskem. Chystaný dokument Zásady transparentnosti města je očích Hranic 2000 velmi významnou písemností, u něhož musí být vyvážená obsahová i formální kvalita. A to lze zajistit mimo jiné i dodržováním určitých procesních pravidel při jeho přípravě a následného předkložení ke schválení. Dle našeho přesvědčení tak předkladatelé neučinili, nicméně i přesto jsme se snažili tato procesní pochybení pominout a soustředili jsme se výhradně o nápravu formálních nedokonalostí v dokumentu samotném.  

Tudíž naší snahou nebylo odmítnout předložené materiály, ale dát jim čas pro kvalitnější dopracování. Hlasování nakonec prokázalo, že se jednalo o racionální pohled, byť někteří dočasné odložení brali emotivně.  

Zprávy kontrolního výboru - "chybami se člověk učí"

Nejvíce "povyku" proběhlo kolem zpráv kontrolního výboru. Velmi si vážíme práce kontrolního výboru, nicméně musíme říci, že výstupy předložené na jednání čtvrtečního zastupitelstva byly velmi nevyvážené. Ani ne tak po stránce obsahové jako spíše v souvislosti s formálními pravidly, které se vážou ke kontrolám obecně. 

Za prakticky bezchybné a precizně zpracované byly zprávy, spojené s problematikou "Bbezejmenného potoka" a "Ekoltesu". Zde jsme ocenili obsahovou i formální profesionalitu svým kladným postojem k navrhovaným usnesením - nutno říci, že koalice byla opačného názoru. Kéž by si vzala příklad alespoň z toho, jak se má dodržovat procesně-formální stránka.

Nejvíce problémovou byla zpráva týkající se "mandátních smluv za právní služby". Obsah bude pravděpodobně předmětem odborného sporu, nicméně z pohledu formálního došlo k zásadnímu selhání, kdy kritizovaná strana neměla dostatek času se k danému šetření řádně vyjádřit. 


Suma sumárum - obsah i forma mají srovnatelný význam

V našem městě jsme již delší dobu svědky, kdy "obsah" je prosazován na úkor "formy". Zároveň lidé, kteří mají dostatečné zkušenosti s hledáním rovnováhy mezi "obsahem" a "formou", jsou většinou mocichtivými "pranýřováni".

Když ale nastane situace, kdy je nutné nalézt z "obsahové šlamastiky formální východisko", pak jsou jejich zkušenosti k užitku právě "mocipánům". Kdo byl na čtvrtečním zastupitelstvu, ví, o čem píšu. 

Comments