Noviny 2000‎ > ‎

Kdo zasedne ve výborech zastupitelstva?

přidáno: 16. 12. 2010 4:33, autor: Neznámý uživatel
Finanční výbor:

Pravomoc finančního výboru v oblasti hospodaření: Týká se dodržování všech povinností stanovených obci při hospodaření. Povinnosti při hospodaření s majetkem obce stanoví § 38 zákona o obcích. Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, zda jsou zveřejňovány majetkové záměry ve smyslu § 39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tato kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky. Finanční výbor v rámci preventivní a průběžné kontroly může předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek a případně i příspěvkových organizací v rozsahu poskytnutého příspěvku.

Ovlivnění čerpání finančních prostředků a nakládání s majetkem: Sjednání nápravy zjištěných nedostatků před ukončením hospodaření za celý rok může do jisté míry ovlivnit čerpání finančních prostředků a nakládání s majetkem obce předem, a to za podmínky, že zastupitelstvo a rada na základě zápisu o provedené kontrole hospodaření přijme usnesení, kterým uloží radě a úřadu příslušná opatření.

Kontrola hospodaření za uplynulý rok: Finanční výbor se dále podílí na následné kontrole hospodaření za uplynulý rok. Může spolupracovat s orgány, které vykonávají přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok, a auditor je povinen projednat s finančním výborem zprávu o přezkoumání hospodaření obce.

Předsedou finančního výboru je Ing. Jiří Haša, členové Petr Březík (Hranice 2000), Ing. Leoš Gregovský, Ing. Dušan Haluzík, Ing. Libor Černý, Ing Zdena Kováříková, Ing. Leopold Skalický

Kontrolní výbor:

Kontrolní výbor kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, tedy i výborem finančním, jak provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a jak plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že činnost finančního výboru je pro hospodaření obce významná, je nezbytné, aby kontrolu jeho činnosti vykonával kontrolní výbor, nikoliv zastupitelstvo obce. Zastupitelstvu obce především přísluší rozhodovat a ukládat úkoly a pro kontrolu jejich plnění zřizuje kontrolní výbor. 

Předsedkyní kontrolního výboru je Jarmila Žurmanová, členové Ing. Filip Konečný, MBA (Hranice 2000), Ivo Macháček, Ing. Zdeněk Špiřík, Mgr. Karel Machyl, Ing. Ivo Holec, Lenka Kopřivová

Comments