Noviny 2000‎ > ‎

Komu má sloužit zastupitelstvo?

přidáno: 24. 6. 2011 15:49, autor: Vladimír Juračka

To, že zastupitelstvo města je tady pro občany, ví dnes i žáci na základní škole, kteří se s touto problematikou setkávají v hodinách občanské výchovy.

O to víc by si to měli uvědomovat zastupitelé, kterým to ukládají zákony a kteří na ustavujícím zasedání zastupitelstva skládají slib, který zní: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
Zastupitelstvo města Hranic se navíc, nad rámec tohoto ustanovení, rozhodlo přijmout Etický kodex, v němž bude například zakotveno, že zastupitel „Nejedná svévolně k újmě jakékoliv právnické či fyzické osoby nebo skupiny osob, ale naopak prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Hranic však zastupitelé z řad současné koalice (ČSSD, ODS, Změna pro Hranice, KDU – ČSL, Nezávislí) uvedené principy svým jednáním zcela popřeli při projednávání bodu 10 Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 1885/3 v k. ú. Hranice.
Zastupitelstvo se rozhodlo neprodat část svého pozemku města žadateli, který odkoupil od Českých drah skladištní budovu vedle nádraží Hranice Město. Aby mohl tuto budovu využívat, potřebuje k ní mít přístup. V tom mu ale brání trvale parkující auta před vstupem do jeho budovy. Auta většinou patří studentům a návštěvníkům lesnické školy. Nesouhlasné stanovisko lesnické školy k prodeji uvedeného pozemku bylo zapracováno i do důvodové zprávy předloženého materiálu. Vedle toho se v materiálu vyskytly další argumenty, proč by město nemělo tento pozemek prodávat. Jednalo se však o zástupné důvody, které měly dodatečně zdůvodnit, proč nelze žadateli vyhovět. Domnívám se, že stanovisko lesnické školy nemělo být vůbec bráno v potaz. Její ředitel je členem rady města a v tomto případě se ocitá ve střetu zájmu. Navíc požadovaný pozemek nesousedí s pozemkem lesnické školy, proto nemá škola oprávnění se k prodeji vyjadřovat.

Ve snaze vyhovět žadateli, kterému bylo bráněno v uskutečnění podnikatelského záměru, jsem navrhl několik variant možného řešení této situace, pro případ, že by neprošel záměr na prodej. Jednalo se o vyřešení problému osazením dopravní značky zakazující parkování před vstupem do budovy skladiště, nebo o pronájem části pozemku žadateli.
Zastupitelé z řad současné koalice však všechna navrhovaná řešení při hlasování potopili. To, že svévolně způsobili újmu jednomu hranickému občanovi, je zřejmě netrápí.
Comments