Noviny 2000‎ > ‎

Otázky a odpovědi pro Hranický týden v plném znění

přidáno: 4. 2. 2013 9:42, autor: Administrátor Hranice2000
Redakcí Hranického týdne jsme byli požádáni o zodpovězení na několik otázek. Vzhledem k tomu, že redakce z důvodu optimalizace článku musela přistoupit k redukci, rádi bychom touto cestou seznámili veřejnost s našimi odpovědmi v plném znění.

HT: Chtěli bychom se zeptat, zda se vám toto poslání v současné situaci daří?
Ačkoli jsme, stejně jako ČSSD, získali největší počet mandátů v Zastupitelstvu města Hranic, dohodou ČSSD a ODS jsme byli odsunuti do opozice. Nemáme ani zastoupení v radě města, a tak je pro nás velmi obtížné prosazovat naše záměry. Řada našich návrhů byla koalicí smetena ze stolu jenom proto, že pocházela od nás. Naše volební heslo "Mít radnici, která zodpovědně spravuje svěřené město a která hájí zájmy zodpovědných občanů", máme stále na zřeteli a vychází z něho naše postoje k problémům, jimiž se zabývá zastupitelstvo. Můžeme uvést příklad, kdy jsme byli jediným uskupením, které se postavilo na stranu občanů. Byla to obhajoba oprávněných požadavků občanů místní části Drahotuše, kteří nenašli zastání u rady města.

HT: Dále bychom měli otázky ke konkrétním bodům z vašeho volebního programu:
 • snížit náklady na chod městského úřadu o 10% - povedlo se vám to alespoň částečně?
  V hodnoceném období se náklady na platy zaměstnanců průběžně snižovaly a bylo dosaženo uvedené desetiprocentní úspory. Tuto zásluhu si však nepřisuzujeme, jako opozice jsme ji neměli možnost ovlivnit. O tuto úsporu se zasloužil především tajemník městského úřadu pan ing. Vladimír Vyplelík.

 • rozšířit kamerový systém - jsou nějaké nové lokality pod dohledem?
  Jsme rádi, že se městu podařilo na tento záměr získat dotaci ve výši 229 tisíc Kč. Za tyto prostředky byly pořízeny dvě mobilní kamery. Jedna je umístěna v sadech Čs. legií, druhá v Drahotuších, v Hranické ulici.

 • zlepšit práci Ekoltesu
  Na činnost společnosti Ekoltes jsme jako opozice donedávna neměli vliv. Situace se změnila poté, co se náš zástupce stal členem dozorčí rady této společnosti. Naší prioritou bude, vedle sledování kvality odvedené práce, dohlédnout na to, aby prostředky, které město vynakládá na činnosti zabezpečované společností Ekoltes, byly využívány účelně a efektivně. V příštím volebním období bychom se chtěli zasadit o to, aby v orgánech společnosti byli politici nahrazeni odborníky. V tomto volebním období nám pro tento záměr chybí dostatek hlasů v zastupitelstvu.

 • instalace solárních panelů na objektech města - jsou již někde?
  Po schválení daňových změn přestává být v současné době tento záměr aktuální. V případě, že by se v budoucnu změnil přístup státu, tuto otázku na zastupitelstvu města otevřeme.

 • kruhový objezd u kina Svět - jednalo se o něm alespoň? s jakým výsledkem?
  Vzhledem k menším příjmům města v hodnoceném období se zmenšila částka na investice. Dáváme pro tuto chvíli přednost jiné důležité investici z našeho volebního programu - rekonstrukci ulice Skalní. Chtěli jsme, aby se s ní začalo už v roce 2012, ale z důvodů velké opravy a budování dešťové kanalizace (VAK Přerov) bylo nutné začátek této akce posunout na rok 2013.

 • upravit nevhodné retardéry v Komenského - povedlo se?
  Jeden retardér je upraven, další by měly následovat v letošním roce.

 • vyvíjet tlak na vybudování Palačovské spojky - jak konkrétně a kde tlak vyvíjíte?
  V této věci je v zastupitelstvu města shoda napříč politickými stranami. Proběhlo několik jednání zástupců města s ministerstvem dopravy. Navíc město spolupracuje při vytváření tlaku na stát s dalšími obcemi, pro které je rovněž tato akce prioritou. Problémem je nedostatek peněz na dopravní infrastrukturu ve státním rozpočtu. Z tohoto důvodu je uskutečnění této akce reálné až v delším časovém horizontu.

 • vyřešit akustiku zámecké dvorany - jak konkrétně byste si toto řešení představovali a jak jste s ním daleko?
  Bez vyřešení tohoto problému není možné kvalitní využití dvorany pro pořádání kulturních akcí. Vzhledem k omezeným prostředkům města jsme zatím nenavrhovali realizaci tohoto záměru. Tento bod našeho programu vidíme jako aktuální pro příští rok.

 • intenzivní jednání s Olomouckým krajem o opravě silnic v Drahotuších - jak tato intenzivní jednání probíhají?
  Průtah Drahotušemi je v plánu Olomouckého kraje (pokud to nové složení krajského zastupitelstva nezmění). Město má vyčleněny peníze na práce s tím spojené, které se budou hradit z rozpočtu města (obrubníky, parkovací místa, apod.).

 • vybudování cyklostezky mezi částmi Drahotuše a Slavíč - jak jste s tím daleko?
  Tento záměr jsme podporovali a podporujeme nadále. Bohužel, jeho realizace se komplikuje. Narážíme na problémy s majetkoprávními vztahy a územním plánem a musela být provedena změna původní trasy. Z těchto důvodů byla tato cyklostezka rozdělena do dvou etap. Koncem loňského roku bylo vydáno územní rozhodnutí na 1. etapu. Toto zatím nenabylo právní moci, bylo podáno odvolání.
HT: Jak celkově hodnotíte vaše dosavadní účinkování v současném zastupitelstvu a jaké úkoly nyní ještě vidíte jako reálné, že se budou dát splnit do příštích voleb? Do voleb v příštím roce máte již nějakou vizi volebního programu?
Byla nám vnucena role opozice, což nám ve velké míře svazuje ruce. Snažíme se být opozicí konstruktivní. Podporujeme všechny návrhy, u kterých jsme přesvědčeni o jejich prospěšnosti, a naopak se snažíme zabránit návrhům, které považujeme za nevýhodné pro město či jeho občany. S vlastními návrhy jsme byli úspěšní se střídavým výsledkem. Za úspěch považujeme například prosazení rekonstrukce klubu seniorů, která se uskuteční v tomto roce.
V nejbližší době začneme sestavovat tým pro volby do zastupitelstva v roce 2014. Stěžejním úkolem tohoto týmu bude příprava volebního programu.
Comments