Noviny 2000‎ > ‎

Radnice chce šetřit na úkor škol

přidáno: 8. 1. 2011 0:58, autor: David Hawiger   [ aktualizováno 10. 1. 2011 5:39 ]

Nově zvolení zastupitelé budou v únoru opětovně projednávat provozní rozpočet města. Stejně jako při prvním jednání budeme prosazovat narovnání rozpočtu pro kapitolu, zabezpečující především provoz škol, sportu, kultury a cestovního ruchu.

Čísla z předloženého návrhu provozního rozpočtu na rok 2011

Při sestavování našeho pozměňovacího návrhu jsme vycházeli z čísel, které nám byly předloženy. V něm jsou uváděna i čísla ze schválených rozpočtů pro předchozí roky 2009 a 2010, a taktéž skutečné výdaje za rok 2009 (výdaje za rok 2010 nebyly při sestavování návrhu ze strany radnice asi známy).

Podstatné údaje uvádíme v jednoduché tabulce:

Název položky Schváleno 2009 Skutečnost 2009 Schváleno 2010 Návrh 2011
Celkové výdaje města 305 720 tis.Kč 310 233 tis.Kč 293 230 tis.Kč 310 980 tis.Kč
Rozpočet pro odbor školství 38 810 tis. Kč 39 798 tis.Kč 35 690 tis.Kč 37 765 tis.Kč
Přepočet rozpočtu školství bez příspěvku na stadion 38 810 tis.Kč 39 798 tis.Kč 35 690 tis.Kč 36 085 tis.Kč
Příspěvek na provoz pro základní školy 16 250 tis.Kč 16 250 tis.Kč 14 050 tis.Kč 14 500 tis.Kč*
Příspěvek na provoz mateřské školy 3 480 tis.Kč 3 480 tis.Kč 3 230 tis.Kč 3 245 tis.Kč
Příspěvek na provoz stadionu 0 0 0 1 680 tis.Kč
* Navýšení rozpočtu se týká pouze ZŠ Struhlovsko a Šromotovo, protože na těchto školách byly zřízeny mateřské školy. Fakticky se tedy jedná o navýšení provozních výdajů ve prospěch předškolního vzdělávání.

Co navrhujeme

Zastupitelům předložíme návrh navýšit rozpočet odboru "školství" tak, aby mateřské a základní školy obdržely stejné prostředky jako byla skutečnost v roce 2009. A to nikoliv na úkor ostatních položek této kapitoly.

Tento návrh činíme při vědomí, že dojde k předpokládanému nárůstu cen klíčových vstupů pro provoz budov. 
Zároveň podotýkáme, že tato úprava je tolerantní k tomu, že oproti roku 2009 předkládaný návrh pro rok 2011 nově přidává do rozpočtu  odboru "školství" i příspěvek na stadion a na nově vzniklé mateřské školy při ZŠ Struhlovsko a Šromotovo. 

Zdůvodnění našeho návrhu

Námi navrhovaná úprava rozpočtu vychází z faktu, že skutečné výdaje v roce 2009 a navrhované výdaje v roce 2011 jsou prakticky identické. Považovali bychom tedy za logické, aby kapitola "školství" měla přidělena srovnatelné finanční prostředky, zvláště pokud se jedná o školství.

Realita je však taková, že přidělené prostředky jsou nižší o více jak 2 milióny Kč. Zároveň do této kapitoly přibyly dvě položky, které v roce 2009 nebyly jeho součástí - stadión ve výši 1,6 mil. Kč a náklady na nová oddělení mateřských školek při ZŠ Struhlovsko a Šromotovo ve výši bezmála 0,5 mil Kč. Tudíž reálný propad kapitoly "školství" činí přes 4 milióny Kč, což je více jak 10% pokles oproti skutečnosti v roce 2009.

Tento jev má neblahý vliv na většinu organizací, které jsou závislé na provozním rozpočtu města v rámci této kapitoly. Nejvíce patrné je to u základních škol. Skutečné výdaje v roce 2009 byly 16,2 mil Kč a návrh v roce 2011 činí 14,5 mil Kč. Tudíž se jedná o pokles ve výši 12%.
Obdobná situace je mateřských škol, kdy pokles činí bezmála 8%. 

Berme v potaz, že provozní rozpočet pro tyto organizace výraznou měrou slouží ke krytí spotřeby energií. Management škol nemůže tento jev výrazněji ovlivnit (například uzavřením místností nebo jejich prodejem) a jakýkoliv nárůst cen má neblahý dopad na jejich celkových výdajích. Ve snaze míti vyrovnaný rozpočet pak tyto organizace restrukturalizují své provozní rozpočty v neprospěch ostatních položek, nezřídka zajišťující další nezbytný chod školy.

Comments